→ ambulancia radiológie → USG prsníkov vrátane popisu → utorok od 12:30 hod. do 16:00 → MUDr. Ďaďovský

• apríl 2019
Na Poliklinike v Sabinove je od apríla 2019 novootvorená kardiologická ambulancia MUDr. Hrbatej, kde pre pacientov okrem rozšírených interných vyšetrení pribudnú aj diagnostické výkony na kardiologickej ambulancii - echokardiografia, tlakový holter, EKG holter,ergometria. Vzhľadom na rozšírenie služieb – záťažová ergometria (bicykel) a tlakový holter, pacienti nebudú musieť cestovať za týmito vyšetreniami do iných okresov. Otvorením tejto v poradí druhej kardiologickej ambulancie dôjde v sabinovskom okrese k skráteniu čakacích lehôt na kardiologické vyšetrenia, zlepší sa dostupnosť diagnostických vyšetrovacích postupov a tým následná zdravotná starostlivosť.


                                                                                                                                                           M. Čekan• február 2019


(PDF document) Pozvánka na zasadnutie správnej a dozornej rady

• december 2018


60 rokov Polikliniky Sabinov

Žijeme aj z minulosti, ale myslíme predovšetkým na budúcnosť.


V týchto dňoch si pripomíname 60. výročie od odovzdania budovy Polikliniky a začatia činnosti samostatného zdravotníckeho zariadenia v našom meste – ľudovo nazývaného Ústav (zjednodušené z dlhého Ústav národného zdravia, ktorý predtým fungoval v centre mesta). Začínalo sa so siedmimi oddeleniami, postupne pribúdali ďalšie ambulancie a sanitné vozidlá. historické fotoOd 60-tych do 90-tych rokov minulého storočia to bolo obdobie rozmachu zdravotníckych služieb poskytovaných poliklinikou, obdobie budovania zdravotných stredísk, zdravotných obvodov v Sabinove, v Lipanoch a strediskových obciach po celom okrese. Štát cez Okresný ústav národného zdravia Prešov (OUNZ Prešov), neskôr územnú polikliniku Sabinov investoval množstvo finančných a ľudských zdrojov do týchto zdravotníckych zariadení.
historické fotoPo zmene režimu v 90. rokoch začala prebiehať na Slovensku tzv. transformácia zdravotníctva, ktorá priniesla zmeny jednak vo vlastníctve ale i v riadení polikliniky. V roku 1991 sa Poliklinika Sabinov oddelila od OUNZ Prešov a začala pôsobiť ako samostatný subjekt pod priamou pôsobnosťou Ministerstva zdravotníctva SR. V tom čase dochádzalo aj k odštátneniu jednotlivých zdravotníckych pracovísk: prevažná časť lekárov zostala v prenajatých priestoroch polikliniky a niektorí si zriaďovali ambulancie mimo, hlavne v centre mesta. Takto sa začal proces odčleňovania lekárov z polikliniky, vrátane odčleňovania zdravotných stredísk a ich samostatného fungovania v obciach nášho okresu.
V roku 2003 pokračoval proces transformácie v zdravotníctve a po prechode kompetencií na obce a mestá prešla zriaďovateľská pôsobnosť polikliniky z MZ SR na Prešovský samosprávny kraj. Ten zo štátnej rozpočtovej organizácie zriadil príspevkovú organizáciu, ktorá trvala necelé tri roky.
V tomto období zmien, neistoty a obáv, čo bude s poliklinikou ďalej, prebehla široká diskusia zamestnancov a vedenia polikliniky s vedením PSK a Mesta Sabinov. Výsledkom bol prechod zriaďovateľskej pôsobnosti polikliniky na mesto Sabinov, spolu s prevodom nehnuteľného majetku (budovy a priľahlé pozemky) i hnuteľného majetku a tiež s pracovnoprávnymi vzťahmi. Bolo to v roku 2005 a bolo to za symbolické 1 €.Týmto krokom mesto nezískalo len kontrolu nad poliklinikou, ale i nové pozemky, ktoré využilo pre svojich občanov na bytovú výstavbu, IBV a výstavbu zariadenia pre seniorov.
historické fotoPo spomínanom prevode a prechode kompetencií mesto Sabinov príspevkovú organizáciu najskôr zrušilo a k 1.7.2005 založilo novú neziskovú organizáciu: Poliklinika Sabinov, n.o. Novozriadená nezisková organizácia prevzala činnosť po zrušenej príspevkovej organizácii. Môžeme povedať, že v tomto období opäť začal proces investícií do zdravotníctva v našom meste. V poliklinike vznikali ďalšie špecializované ambulancie: imuno-alergológia, kardiológia, ortopédia, osteológia, endokrinológia, psychiatria, jednodňová zdravotná starostlivosť v chirurgii, ortopédii, urológii.
historické fotoV roku 2013 došlo k rozsiahlej rekonštrukcii budov polikliniky s využitím finančných zdrojov EÚ, v rámci ktorej tu vzniklo aj mamografické pracovisko na prevenciu chorôb rakoviny prsníkov, bol zriadený výťah pre imobilných pacientov, neskôr zriadená poliklinická lekáreň a v rámci kompletizácie služieb polikliniky pre pacientov bola zrealizovaná úprava a rozšírenie parkovísk.
Napriek problémom v zdravotníctve Poliklinika Sabinov, n.o. v poslednom desaťročí preukázala stabilitu, dobré meno, ale hlavne rozmach v poskytovaní zdravotníckych služieb. Občania majú slobodný výber lekárov a ich nedostatok v našom meste doteraz nepocítili.
Tento trend je potrebné naďalej udržiavať a pracovať na budúcnosti polikliniky. Poliklinika reaguje na nové výzvy MZ SR s využitím finančných zdrojov EÚ – budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s ďalšími lekármi. Je to obdoba niekdajších zdravotných stredísk, prispôsobená dnešným pomerom. Na to bude potrebné nájsť zdroje nielen zo ŠR SR, EÚ ale aj z mestského rozpočtu.
Budúcnosť polikliniky stojí na dostupnosti a kvalite zdravotných služieb, vedúce k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva i na spokojnosti klientov, ktorá vychádza z možnosti voľby, ale aj rešpektovania ich individuálnych potrieb. Len pri vzájomnej úcte a podpore lekárov, sestier, zdravotných pracovníkov a klientov, či pacientov môžeme spoločne pracovať na tom najcennejšom, čo máme – na našom zdraví.

                                                                                                                                                           M. ČekanInformácia o aktuálnom stave CIZS Sabinov, n.o.
Poliklinika Sabinov, n.o. spolu s Mestom Sabinov a ďalším poskytovateľom primárnej zdravotnej starostlivosti založilo v lete 2018 novú neziskovú organizáciu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.“ pre účely čerpania finančných prostriedkov do zdravotníctva z fondov EÚ a ŠR, kde bola možnosť získania nenávratného finančného príspevku až do výšky cca 780 tis. €. Po zaregistrovaní novej neziskovej organizácii pracoval nový riaditeľ spolu so zakladateľmi na verejnom obstarávaní, ktoré spočívalo vo výbere verejného obstarávateľa, výbere obstarávateľa na spracovanie žiadosti o NFP, výbere obstarávateľa na projektovú dokumentáciu potrebnú pre stavebné povolenie, výbere dodávateľa na samotnú stavbu, prístrojové vybavenie a IKT ako i na hľadaní ďalších zdrojov potrebných na rozbeh tejto organizácie. V novembri 2018 sa podarilo novej neziskovej organizácii získať finančné zdroje vo výške 20 tis. € na vypracovanie projektovej dokumentácie cez Úrad vlády SR (príspevok cez Akčný plán rozvoja okresu Sabinov). Od tohto termínu sa intenzívnejšie pracovalo na príprave žiadosti o NFP. Termín na predloženie kompletnej žiadosti spolu s prílohami na výstavbu takéhoto centra pre riadiaci orgán – MZ SR je k 31.12.2018. Žiaľ kvôli prieťahom, resp. námietkam v územnom konaní, ktoré musí predchádzať stavebnému povoleniu pre CIZS Sabinov, n.o. nebude možné predložiť kompletnú žiadosť s povinnými prílohami. Predpokladáme, že v roku 2019 riadiaci orgán ponúkne ešte jedno kolo žiadosti na vybudovanie takéhoto CIZS. Máme za to, že v novom termíne na podanie žiadosti bude mať CIZS Sabinov, n.o. kompletnú dokumentáciu vrátane stavebného povolenia, avšak bez opätovnej podpory poslancov a získaniu dodatočných finančných zdrojov nebude možné vybudovať takéto zdravotnícke centrum pre občanov Sabinova.


                                                                                                                                                           R. Birčák• október 2018
(PDF document) PONUKA NA ODPREDAJ SANITNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA


• júl 2018
Dňa 30.6.2018 mesto v spolupráci s poliklinikou doručilo vypracovaný projektový zámer „ Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.“, ktorý bol predtým odsúhlasený správnou radou polikliniky a mestským zastupiteľstvom. Podľa našich informácii pravdepodobne v auguste 2018 vydá Ministerstvo zdravotníctva SR hodnotiacu správu k nášmu projektovému zámeru, na základe ktorej sa bude novo založená nezisková organizácia uchádzať o NFP. Keďže predpoklad vyhlásenia výzvy na podanie žiadosti o NFP (výstavba CIZS Sabinov, n.o.) je august 2018, nebude dostatok času na založenie novej neziskovej organizácie, ktorá bude musieť okamžite konať a to vytvoriť podmienky potrebné k spracovaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Z uvedeného dôvodu a plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Sabinove najskôr v septembri 2018 bolo nutné schváliť dňa 19.7.2018 na mestskom zastupiteľstve založenie novej neziskovej organizácie pre potreby CIZS a to: CIZS Sabinov, n.o. za účelom predloženia žiadosti o NFP z Operačného programu Zdravotníctvo za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti. Napriek veľkej kritike zo strany úzkej skupiny poslancov ohľadom zákonného výberu riaditeľa, mestské zastupiteľstvo nakoniec schválilo založenie novej neziskovej organizácie na čele s novým riaditeľom Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o. Mgr. Rastislavom Birčákom, ktorý bol spoluautorom a tvorcom tohto zámeru a je akceptovaný všetkými zakladateľmi. Stojí pred ním náročná úloha rozbehu a koordinácie novovzniknutej neziskovej organizácie ako aj udržanie záujmu o spoluprácu zo strany lekárov. Bude potrebné spolu s členmi správnej a dozornej rady a zakladateľmi dohodnúť ďalší postup ako aj konzultácie so zainteresovanými vrátane MZ SR. Okrem registrácie novej n.o., bude potrebné vyhlásiť výberové konania na VO ( projektová dokumentácia ,externý manažment, odčlenenie pozemkov a iné, až po spracovanie žiadosti o NFP). Toto všetko musí byť spracované načas, aby sa stihol termín na podanie žiadosti o NFP. Verím, že všetky zainteresované subjekty budú nápomocné pri plnení tejto úlohy s cieľom, aby CIZS Sabinov,n.o. posunulo zdravotníctvo v Sabinove na vyššiu kvalitatívnu úroveň.

                                                                                                                                                           M. Čekan• máj 2018
Správna rada Polikliniky Sabinov n.o. na svojom zasadnutí dňa 12.4.2018 schválila novú vizualizáciu CIZS s tým, aby bola v súlade s výzvou MZ SR vyhlásenou dňa 9.4.2018. V nadväznosti na uvedené Mesto Sabinov v spolupráci s Poliklinikou Sabinov n.o. a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti začalo pracovať na projektovom zámere výstavby CIZS Sabinov. Dňa 5.6.2018 Mestské zastupiteľstvo v Sabinove na mimoriadnom zasadnutí schválilo výstavbu CIZS Sabinov.

                                                                                                                                                           M. Čekan


(PDF document) Projektový zámer centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS)


• január 2018
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.

Ministerstvo zdravotníctva slovenskej republiky už od roku 2015 v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s VÚC cez Integrovaný regionálny operačný program pripravuje výzvu na zriadenie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch. Po konzultáciách na MZ SR a PSK, odborom zdravotníctva v okrese Sabinov sú naplánované minimálne 2 takéto centrá. Poliklinika Sabinov, n.o. pripravuje technický projekt a postupnosť krokov pre vznik takého CIZS Sabinov, n.o. ktoré by malo vyrásť vedľa polikliniky(z priestorov garáží) a plánuje zapojiť sa do výzvy v spolupráci s Mestom Sabinov.

Cieľom CIZS Sabinov je :

1. fyzicky sústrediť ambulancie primárnej zdravotnej starostlivosti do jedného moderného centra pri poliklinike s priamym prepojením na jestvujúce špecializované ambulancie a ambulancie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v poliklinike (RTG, laboratória, fyziatria) a zatraktívniť primárnu zdravotnú starostlivosť

2. virtuálne, resp. elektronicky prepojiť tieto ambulancie do jedného centra za účelom zjednodušenia, zefektívnenia ZS s ostatnými primárnymi ambulanciami v meste Sabinov. Úlohou centra bude aj zjednocovanie údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre zefektívnenie liečby, koordinácia, kontrola poskytovania ZS a sociálnej starostlivosti

- V zmysle výzvy bude kontrolu novovzniknutej verejnej neziskovej organizácie zabezpečovať Mesto Sabinov, prípadne mesto a VUC alebo mesto a poskytovatelia. Mesto Sabinov bude mať zmluvu o dlhodobom prenájme infraštruktúry s CIZS Sabinov. CIZS Sabinov uzatvorí s poskytovateľmi v CIZS podnájomné zmluvy na nebytové priestory a majetok.

- Plánovaná organizačná štruktúra CIZS Sabinov – recepcia, odberné miesto na krv a moč, 2 ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, 1 ambulancie všeobecného lekárstva pre deti a dorast,1ambulancia gynekologická ,1 ambulancia cievna, 1 ambulancia stomatologická, prípadne ďalšia a súčasťou CIZS môže byť aj poskytovanie sociálneho poradenstva a ďalšie služby

- Vytvorením CIZS Sabinov vznikne pre Polikliniku Sabinov, n.o. priestor pre obsadenie ďalších chýbajúcich a potrebných ambulancií v okrese Sabinov, prípadne rozšírenie poliklinických ambulancií napr. rehabilitácie ( cievna, gynekologická, stomatologická prípadne iné), ktoré budú organizačne, ekonomicky a účtovne patriť pod novú neziskovú organizáciu tzv. CIZS Sabinov, n.o., avšak fyzicky a reálne budú súčasťou služieb polikliniky a budú napojené na ďalšie služby polikliniky. Budova CIZS by mala byť fyzicky prepojená s poliklinikou cez tzv. vonkajšiu nadzemnú chodbu, ktorá povedie od poschodia terajšej kardiológie na poschodie CIZS tak, aby napr. imobilný pacient plynule prešiel z priestorov polikliniky do priestorov CIZS.

- Financovanie ambulancií CIZS bude zabezpečené cez poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, od zdravotných poisťovní. Financovanie prípadného sociálneho poradenstva spolu s odberným miestom môže byť zabezpečené zo štátneho rozpočtu, MPSVa R, alebo rozpočtu poskytovateľa, prípadne z rozpočtu novovzniknutej neziskovej organizácie

- Poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb budú mať zabezpečené zmluvy s CIZS, Sabinov, n.o. a to zmluvy o spolupráci, resp. podnájme priestorov a zdravotníckej techniky. Predpokladáme, že pomoc pri zabezpečení prevádzky Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti poskytne aj poliklinika, na ktorej služby bude centrum napojené a to napr. vo forme služieb upratovania, servisu, údržby, IT, účtovníctva a iných.

- Predpokladaná výška investície na vybudovanie CIZS je 1 300 tis.€ z fondov EÚ, z toho spolufinancovanie mestom minimálne v objeme cca 65 tis.€.

- Celý tento plánovaný projekt, prípadne informácie môžu byť korigované v závislosti od zverejnenia výzvy, pokynov z MZ SR, prípadne mesta a VÚC.                                                                                                     Spracovali: Ing .Miroslav Čekan, Bc.Rastislav Birčák


• december 2017
Oznámenie
      Od 3.1.2018 v Poliklinike Sabinov, n.o. na našej chirurgickej ambulancii začne ordinovať MUDr. Petrík Jozef na úväzok 0,4 t.j. dva dni v týždni (streda a štvrtok). Keďže MUDr. Chudov v súčasnosti ordinuje pondelky, utorky, piatky (úväzok 0,6) poliklinika bude mať ďalšiu plnohodnotnú chirurgickú ambulanciu využitú na celý týždeň. MUDr. Petrík bol zamestnancom FNSP Prešov od 1.8.1980 do 31.12.2017 s tým, že počas tejto doby absolvoval atestácie zo všeobecnej chirurgie 1. a 2. stupňa a v r. 1998 absolvoval atestáciu z klinickej onkológie so zameraním na chirurgiu. Počas pracovného zaradenia vykonával chirurgické výkony v brušnej chirurgii a výkony pri benígnych a malígnych ochoreniach prsnej žľazy, jeden deň v týždni sa venoval mamánnej chirurgii, kde od r. 2005 bol predsedom mamánnej komisie v Prešove, ktorá vykonávala svoju činnosť na onkochirurgickej ambulancii. Svoje skúsenosti z onkochirurgie, z komplexnej problematiky ochorení prsníkov v spolupráci s gynekologickými ambulanciami, RTG pracoviskom využije v prospech nášho regiónu.

                                                                                                                                                      M. Čekan


• december 2017
Informácia
      E-Zdravie (e Health) je v poslednej dobe často spomínané a rozoberané v médiách. Čo to v skutočnosti znamená a aký je dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti?
      Podľa MZSR je cieľom elektronického zdravotníctva „Poskytnúť prostredníctvom informačných a komunikačných technológií správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.“ Faktom však zostáva, že k dnešnému dňu nebolo lekárom oznámené čo to znamená ani aké zmeny e-zdravie prináša v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Jednoduchým vysvetlením e-zdravia je vlastne vytvorenie elektronickej karty pacienta, ktorá bude uložená na centrálnom serveri a sprístupnená so súhlasom pacienta odbornému lekárovi. Zároveň budú do tejto karty zapisované všetky úkony ako je vypísanie receptu, výmenného lístka, odporúčania, žiadanky atď.. Súhlas so sprístupnením osobných údajov dáva pacient pomocou elektronického občianskeho preukazu a celý na prvý pohľad jednoduchý úkon môže byť časovo náročný a nemusí priniesť požadovaný prínos ale práve naopak, spomalenie a skomplikovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na všetkých stupňoch. Otázny je aj finančný prínos, keďže už dnes je všetko kontrolované poisťovňami cez elektronické recepty. Samozrejme, že tento systém bude mať aj prínosy, a to hlavne prehľad o už absolvovaných vyšetreniach kde sa zamedzí zneužívaniu opakovaných vyšetrení u rôznych poskytovateľov. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť predpísania liekov lekárom až na pol roka, kedy si pacient môže lieky priebežne vyberať priamo v lekárni.
      Čo v skutočnosti táto zmena prinesie a aké budú jej dopady na lekárov a pacientov, to ukáže čas. Poliklinika Sabinov, n.o. je aj napriek mnohým nedostatkom v novom systéme, pripravená zapojiť svoje ambulancie do projektu e-zdravie a to postupne v priebehu januára - februára 2018.

                                                                                                                                                      Rastislav Birčák


• november 2017
NOVINKA
Oznámenie.
      Poliklinika Sabinov, n. o. zavádza od 1.12.2017 tzv. doplnkovú dopravnú zdravotnú službu pre najstaršiu generáciu občanov Sabinova. Táto služba bude len pre starších a ťažko chodiacich ľudí, orientačne a v prvej fáze by mala fungovať na našej poliklinike v pracovných dňoch od cca 9.00 hod. do max 13.00 hod. len v rámci Sabinova, zadarmo a bez žiadanky na prepravu. Zavádzame túto službu pre našich starších občanov ako odvoz z polikliniky domov. Jedná sa o pacientov, ktorí nevyužívajú sanitky alebo majú problém pýtať lístok na sanitku od svojho obvodného lekára. Zistili sme, že ide hlavne o starších ľudí, ktorých deti alebo príbuzní dovezú na polikliniku kde absolvujú vyšetrenia u našich lekárov , a potom sami zväčša bez odvozu idú domov. Systém bude jednoduchý a bude fungovať tak, že títo pacienti po absolvovaní vyšetrenia v poliklinike oznámia na dispečing polikliniky požiadavku odvozu na požadovanú ulicu v Sabinove bez žiadanky na prepravu. Službukonajúca sestra na dispečingu žiadosť zaeviduje a ak nie je k dispozícii sanitné vozidlo, zabezpečí odvoz pacienta náhradným prepravným vozidlom domov v rámci Sabinova max. do 45 minút. Uvidíme ako sa táto služba uvedie do praxe a v akom rozsahu bude využívaná a podľa toho sa prispôsobíme.

                                                                                                                                                      M. Čekan(PDF document) dokument

Žiadosť o zachovanie LSPP pre dospelých, deti a dorast v okere Sabinov.
(PDF document) dokument