→ ambulancia radiológie → USG prsníkov vrátane popisu → utorok od 12:30 hod. do 16:00 → MUDr. Ďaďovský

• január 2018
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.

Ministerstvo zdravotníctva slovenskej republiky už od roku 2015 v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s VÚC cez Integrovaný regionálny operačný program pripravuje výzvu na zriadenie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch. Po konzultáciách na MZ SR a PSK, odborom zdravotníctva v okrese Sabinov sú naplánované minimálne 2 takéto centrá. Poliklinika Sabinov, n.o. pripravuje technický projekt a postupnosť krokov pre vznik takého CIZS Sabinov, n.o. ktoré by malo vyrásť vedľa polikliniky(z priestorov garáží) a plánuje zapojiť sa do výzvy v spolupráci s Mestom Sabinov.

Cieľom CIZS Sabinov je :

1. fyzicky sústrediť ambulancie primárnej zdravotnej starostlivosti do jedného moderného centra pri poliklinike s priamym prepojením na jestvujúce špecializované ambulancie a ambulancie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v poliklinike (RTG, laboratória, fyziatria) a zatraktívniť primárnu zdravotnú starostlivosť

2. virtuálne, resp. elektronicky prepojiť tieto ambulancie do jedného centra za účelom zjednodušenia, zefektívnenia ZS s ostatnými primárnymi ambulanciami v meste Sabinov. Úlohou centra bude aj zjednocovanie údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre zefektívnenie liečby, koordinácia, kontrola poskytovania ZS a sociálnej starostlivosti

- V zmysle výzvy bude kontrolu novovzniknutej verejnej neziskovej organizácie zabezpečovať Mesto Sabinov, prípadne mesto a VUC alebo mesto a poskytovatelia. Mesto Sabinov bude mať zmluvu o dlhodobom prenájme infraštruktúry s CIZS Sabinov. CIZS Sabinov uzatvorí s poskytovateľmi v CIZS podnájomné zmluvy na nebytové priestory a majetok.

- Plánovaná organizačná štruktúra CIZS Sabinov – recepcia, odberné miesto na krv a moč, 2 ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, 1 ambulancie všeobecného lekárstva pre deti a dorast,1ambulancia gynekologická ,1 ambulancia cievna, 1 ambulancia stomatologická, prípadne ďalšia a súčasťou CIZS môže byť aj poskytovanie sociálneho poradenstva a ďalšie služby

- Vytvorením CIZS Sabinov vznikne pre Polikliniku Sabinov, n.o. priestor pre obsadenie ďalších chýbajúcich a potrebných ambulancií v okrese Sabinov, prípadne rozšírenie poliklinických ambulancií napr. rehabilitácie ( cievna, gynekologická, stomatologická prípadne iné), ktoré budú organizačne, ekonomicky a účtovne patriť pod novú neziskovú organizáciu tzv. CIZS Sabinov, n.o., avšak fyzicky a reálne budú súčasťou služieb polikliniky a budú napojené na ďalšie služby polikliniky. Budova CIZS by mala byť fyzicky prepojená s poliklinikou cez tzv. vonkajšiu nadzemnú chodbu, ktorá povedie od poschodia terajšej kardiológie na poschodie CIZS tak, aby napr. imobilný pacient plynule prešiel z priestorov polikliniky do priestorov CIZS.

- Financovanie ambulancií CIZS bude zabezpečené cez poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, od zdravotných poisťovní. Financovanie prípadného sociálneho poradenstva spolu s odberným miestom môže byť zabezpečené zo štátneho rozpočtu, MPSVa R, alebo rozpočtu poskytovateľa, prípadne z rozpočtu novovzniknutej neziskovej organizácie

- Poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb budú mať zabezpečené zmluvy s CIZS, Sabinov, n.o. a to zmluvy o spolupráci, resp. podnájme priestorov a zdravotníckej techniky. Predpokladáme, že pomoc pri zabezpečení prevádzky Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti poskytne aj poliklinika, na ktorej služby bude centrum napojené a to napr. vo forme služieb upratovania, servisu, údržby, IT, účtovníctva a iných.

- Predpokladaná výška investície na vybudovanie CIZS je 1 300 tis.€ z fondov EÚ, z toho spolufinancovanie mestom minimálne v objeme cca 65 tis.€.

- Celý tento plánovaný projekt, prípadne informácie môžu byť korigované v závislosti od zverejnenia výzvy, pokynov z MZ SR, prípadne mesta a VÚC.

(image document) (image document) (image document) (image document) (image document)


                                                                                                                    Spracovali: Ing .Miroslav Čekan, Bc.Rastislav Birčák


• december 2017
Oznámenie
      Od 3.1.2018 v Poliklinike Sabinov, n.o. na našej chirurgickej ambulancii začne ordinovať MUDr. Petrík Jozef na úväzok 0,4 t.j. dva dni v týždni (streda a štvrtok). Keďže MUDr. Chudov v súčasnosti ordinuje pondelky, utorky, piatky (úväzok 0,6) poliklinika bude mať ďalšiu plnohodnotnú chirurgickú ambulanciu využitú na celý týždeň. MUDr. Petrík bol zamestnancom FNSP Prešov od 1.8.1980 do 31.12.2017 s tým, že počas tejto doby absolvoval atestácie zo všeobecnej chirurgie 1. a 2. stupňa a v r. 1998 absolvoval atestáciu z klinickej onkológie so zameraním na chirurgiu. Počas pracovného zaradenia vykonával chirurgické výkony v brušnej chirurgii a výkony pri benígnych a malígnych ochoreniach prsnej žľazy, jeden deň v týždni sa venoval mamánnej chirurgii, kde od r. 2005 bol predsedom mamánnej komisie v Prešove, ktorá vykonávala svoju činnosť na onkochirurgickej ambulancii. Svoje skúsenosti z onkochirurgie, z komplexnej problematiky ochorení prsníkov v spolupráci s gynekologickými ambulanciami, RTG pracoviskom využije v prospech nášho regiónu.

                                                                                                                                                      M. Čekan


• december 2017
Informácia
      E-Zdravie (e Health) je v poslednej dobe často spomínané a rozoberané v médiách. Čo to v skutočnosti znamená a aký je dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti?
      Podľa MZSR je cieľom elektronického zdravotníctva „Poskytnúť prostredníctvom informačných a komunikačných technológií správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.“ Faktom však zostáva, že k dnešnému dňu nebolo lekárom oznámené čo to znamená ani aké zmeny e-zdravie prináša v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Jednoduchým vysvetlením e-zdravia je vlastne vytvorenie elektronickej karty pacienta, ktorá bude uložená na centrálnom serveri a sprístupnená so súhlasom pacienta odbornému lekárovi. Zároveň budú do tejto karty zapisované všetky úkony ako je vypísanie receptu, výmenného lístka, odporúčania, žiadanky atď.. Súhlas so sprístupnením osobných údajov dáva pacient pomocou elektronického občianskeho preukazu a celý na prvý pohľad jednoduchý úkon môže byť časovo náročný a nemusí priniesť požadovaný prínos ale práve naopak, spomalenie a skomplikovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti na všetkých stupňoch. Otázny je aj finančný prínos, keďže už dnes je všetko kontrolované poisťovňami cez elektronické recepty. Samozrejme, že tento systém bude mať aj prínosy, a to hlavne prehľad o už absolvovaných vyšetreniach kde sa zamedzí zneužívaniu opakovaných vyšetrení u rôznych poskytovateľov. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť predpísania liekov lekárom až na pol roka, kedy si pacient môže lieky priebežne vyberať priamo v lekárni.
      Čo v skutočnosti táto zmena prinesie a aké budú jej dopady na lekárov a pacientov, to ukáže čas. Poliklinika Sabinov, n.o. je aj napriek mnohým nedostatkom v novom systéme, pripravená zapojiť svoje ambulancie do projektu e-zdravie a to postupne v priebehu januára - februára 2018.

                                                                                                                                                      Rastislav Birčák


• november 2017
NOVINKA
Oznámenie.
      Poliklinika Sabinov, n. o. zavádza od 1.12.2017 tzv. doplnkovú dopravnú zdravotnú službu pre najstaršiu generáciu občanov Sabinova. Táto služba bude len pre starších a ťažko chodiacich ľudí, orientačne a v prvej fáze by mala fungovať na našej poliklinike v pracovných dňoch od cca 9.00 hod. do max 13.00 hod. len v rámci Sabinova, zadarmo a bez žiadanky na prepravu. Zavádzame túto službu pre našich starších občanov ako odvoz z polikliniky domov. Jedná sa o pacientov, ktorí nevyužívajú sanitky alebo majú problém pýtať lístok na sanitku od svojho obvodného lekára. Zistili sme, že ide hlavne o starších ľudí, ktorých deti alebo príbuzní dovezú na polikliniku kde absolvujú vyšetrenia u našich lekárov , a potom sami zväčša bez odvozu idú domov. Systém bude jednoduchý a bude fungovať tak, že títo pacienti po absolvovaní vyšetrenia v poliklinike oznámia na dispečing polikliniky požiadavku odvozu na požadovanú ulicu v Sabinove bez žiadanky na prepravu. Službukonajúca sestra na dispečingu žiadosť zaeviduje a ak nie je k dispozícii sanitné vozidlo, zabezpečí odvoz pacienta náhradným prepravným vozidlom domov v rámci Sabinova max. do 45 minút. Uvidíme ako sa táto služba uvedie do praxe a v akom rozsahu bude využívaná a podľa toho sa prispôsobíme.

                                                                                                                                                      M. Čekan(PDF document) dokument

Žiadosť o zachovanie LSPP pre dospelých, deti a dorast v okere Sabinov.
(PDF document) dokument