Polikliniku Sabinov, n.o. založilo Mesto Sabinov podľa § 5 zákona č.213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č.35/2005. Krajský úrad v Prešove vydal 1.7.2005 pod č.2005/07670/02/Cm rozhodnutie, v ktorom registruje od 1.7.2005 pod č.OVVS-116/2005 – NO neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby s názvom Poliklinika Sabinov, n.o., sídlo ul. SNP 1, 083 01 Sabinov. Rozhodnutím PSK zo dňa 30.6.2005 č.4282/2005/OZ-ORU bolo poliklinike vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu zabezpečovanom príspevkovou organizáciou.

    Orgány neziskovej organizácie sú:
  • a) správna rada
  • b) riaditeľ
  • c) dozorná rada

Správna rada je najvyšším orgánom spoločnosti. Schvaľuje rozpočet, závierku a rozhoduje o zásadných a dôležitých veciach v neziskovej organizácii. Prvými členmi správnej rady neziskovej organizácie boli: MUDr. Igor Niroda – predseda, Ing. Marián Rychvalský – člen, František Miščík – člen, Pharm.Dr.Beáta Pasternáková – člen, Darina Karnišová – člen

Riaditeľom neziskovej organizácie a štatutárnym zástupcom je Ing. Miroslav Čekan.

Správna rada od roku 2015 pracuje v tomto zložení: doc. Ing. Juraj Ružbarský PhD., Mgr. Eva Motýľová, Matúš Pažický, Jozef Kropiľák, MUDr. Igor Niroda
Dozorná rada od roku 2015 pracuje v tomto zložení: Ing. Radoslav Ernst, PaedDr. Jozef Miko, Miroslav Knut.

V súčasnosti je v Poliklinike Sabinov poskytovaná zdravotná starostlivosť prostredníctvom neziskovej organizácie a prostredníctvom samostatných neštátnych zdravotníckych zariadení – lekárov.