Informácie podľa čl. 13 GDPR - všetky dotknuté osoby (PDF)

Ako uplatniť svoje práva

Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť písomne alebo elektronicky, a to na nižšie uvedených adresách:

 • písomne listom zaslaným na adresu:
  Poliklinika Sabinov, n. o.
  ul. SNP 1, 083 01 Sabinov
  na obálku zreteľne napíšte „osobné údaje“
  Odpoveď sa doručuje do vlastných rúk na adresu dotknutej osoby uvedenej v podaní
 • elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: zodpovednaosoba@poliklinikasabinov.sk

Odpoveď sa doručuje elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob doručenia napr. poštou, vtedy do vlastných rúk na adresu dotknutej osoby uvedenej v žiadosti

Obsah žiadosti:
Vo svojej žiadosti, námietke či inom podaní týkajúcom sa Vašich práv na ochranu Vašich osobných údajov prosím uveďte nasledujúce:

 • svoju totožnosť (meno, priezvisko, dátum narodenia)
 • adresu trvalého pobytu/korešpondenčnú adresu (ak je potrebné doručovať odpoveď poštou)
 • špecifikujte, aké právo si uplatňujete

Poliklinika Sabinov n. o., ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je povinná oznámiť Vám informácie o spôsobe spracovania Vašich osobných údajov bezplatne. Taktiež Vaše žiadosti, podania a námietky sme povinní vybaviť bezplatne.

Podľa čl. 12 ods. 5 GDPR sme však oprávnení uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, však iba v prípade, ak by Vaša žiadosť bola zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná, hlavne v prípade opakovaných žiadostí. V uvedených prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Sabinov, máj 2018