Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 49 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu verejného obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Názov: Poliklinika Sabinov, n.o.
IČO: 37886827
Obec: Sabinov
Ulica: SNP 1
PSČ: 08301

Kontaktné osoby

Meno a Priezvisko: Radoslav Ernst
Ulica a číslo: SNP 1
Obec: 08301 Sabinov
Telefón: 051 7739721
E-mail: sekretariat@poliklinikasabinov.sk
Poznámka:

Oznámenie 4088 - INT Vestník č. 32/2019 - 14.02.2019

Dátum Obsah VO Prílohy
08.03.2021 Dodatok č. 7 - MUDr. Kohiová
1 detaily VO
11.09.2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Sonografický prístroj“

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ: Poliklinika Sabinov, n.o.

Zrušenie VO na predmet zákazky: Sonografický prístroj, viac info

5 detaily VO
20.10.2016 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Dodávka zemného plynu pre Polikliniku Sabinov n.o.

Výzva na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ: Poliklinika Sabinov, n.o.

3 detaily VO
21.10.2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Dodávka zemného plynu pre Polikliniku Sabinov n.o."

Z pozície verejného obstarávateľa Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3 detaily VO