História

Lekári pôsobiaci v Sabinove pred vojnou

Pred vojnou pôsobili v Sabinove súkromní lekári: MUDr. Izidor Propper, mal veľkú klientelu, bol jedným z najstarších lekárov a zomrel pred vojnou. Ďalej to boli MUDr. Emil Beck, MUDr. Rudolf Haseldorf, MUDr. Julius Karol Bohm, MUDr. Ladislav Rosentálh, MUDr. Abrahám Borkonfeld, MUDr. Izák Grodženský, MUDr. Zoltán Grossmann, MUDr. Arnold Sperling, MUDr. Eugen Šebok, MUDr. Klačanský František,ktorý prišiel do Sabinova v tridsiatych rokoch a bol aj okresným lekárom. V tej dobe pôsobili u nás aj zubní lekári: MUDr. Schaar a MUDr .Eugen Schnitzer, zubní technici: Leo Bazler, Oto Horn,Eugen Heitlinger. lekárnici: PhaDr.Jakub Julius Bleich, PhaDr. Vojtech Fodor, PhaDr. Marcel Komor, PhaDr. Jakub Riemer.

Títo lekári väčšinou zahynuli v koncentračných táboroch. Prežili Leo Bazler,ktorý si po vojne urobil dentistické skúšky, PhaDr. Fodor Komor Riemer, MUDr. Eugen Schnitzer. MUDr. Arnold Sperling, ktorý emigroval do Austrálie.

História

Vybudovanie účelového objektu nemocnice

Po r.1945 Dr.E. Schnitzer navrhoval ako mestský lekár vybudovanie účelového objektu nemocnice. V r.1945 pôsobili v Sabinove traja lekári v dvoch štátnych obvodoch. Bola tu poradňa pre deti a matky, okresný detský domov a lekáreň. Pracoval tu ČSČK a jeho zásluhou Sabinov získal prvý sanitný voz.

Od r.1948 sa začalo so zjednocovaním zdravotníctva a od r.1954 bol zavedený obvodový systém. Bolo tu 10 obvodov, z toho 4 mali sanitné vozy. Ambulancie boli umiestnené v nevyhovujúcich priestoroch obytného domu na Hlavnej ulici. V r.1951 sa pod vedením okresného lekára MUDr. Klačanského Františka vytvárajú zo súkromných ambulancií ambulancie štátnej zdravotnej správy a v budove Ligy proti TBC začínajú pracovať sociálne sestry, ktoré boli predtým v teréne, pôrodné asistentky a okresní zdravotníci. Vedúcou sestrou sa stala Valéria Šoltesová.

História

Prvý riaditeľ

V Sabinove pracoval MUDr. Klačanský ako prvý riaditeľ OUNZ, lekári MUDr. Altman a MUDr. Horanský, dentista Leo Bazler ešte vo svojich ambulanciách. V Lipanoch pôsobil MUDr. Bardoš Juraj a dentista Becker.

Títo lekári väčšinou zahynuli v koncentračných táboroch. Prežili Leo Bazler,ktorý si po vojne urobil dentistické skúšky, PhaDr. Fodor Komor Riemer, MUDr. Eugen Schnitzer. MUDr. Arnold Sperling, ktorý emigroval do Austrálie.

Potom sa OÚNZ presťahoval do budovy Pod Gerichtom, čo bola stará budova z.r.1700, v ktorej sídlila kasáreň, potom väznica a až vr.1936 sa tam nasťahovala Liga proti TBC a odvtedy slúžila zdravotníckym účelom. Museli sa začať adaptačné práce, lebo bola vo veľmi zlom stave.

Po adaptácii boli v nej zriadené dva obvody s lekármi MUDr. Herbstom Andrejom, ktorý sa v tom čase do Sabinova prisťahoval s MUDr. Mlynárom. Pridal sa obvod v Brezovici s MUDr. Matysom. Do OÚNZ boli preradení aj pracovníci ČSČK a to inštruktorka s.Kmecová a vodiči sanitiek pán Mihálik Vojtech a Emanuel Šmidl. V Lipanoch to bol vodič Havrila Jozef. V r.1952 pribudla detská lekárka Jolana Herbstová, ktorá prebrala úlohu okresného pediatra a spolupracovala s detskou sestrou Džubinskou. V tom čase v okrese bolo 7 poradní pre matku a dieťa. V r.1952 sa zriadilo aj zubné oddelenie pod vedením dentistu Lea Bazlera s laborantmi Alexandrom a Viliamom Vojtkom.

História

50-te roky

V 50-tych rokoch mal sabinovský OÚNZ vytvorené interné, pediatrické, gynekologické a stomatologické oddelenie. V r.1956 pribudli nové RTG a odd. pre liečbu TBC. Počas r.1956-1958 v lokalite Lagdavendy bola napokon vybudovaná nová budova Polikliniky Sabinov, ktorá zahájila svoju činnosť v decembri 1958. V r.1960 tu bolo spolu 7 oddelení, pribudli kožné a tri stomatologické. Poliklinika bola vybavená: RTG prístroj, EKG, sériograf a sedem sanitných vozidiel. Nikdy sa nepodarilo zriadiť aj lôžkovú časť. Pôsobnosť poskytovanej starostlivosti bola rozdelená do troch obvodov v Sabinove a spádových oblastí v Drienici, Červenej Vode, Orkucanoch, Ražňanoch a Uzovskom Šalgove. V poliklinike bolo 5 poradní: detská, diabetická, onkologická, TBC a pre gravidné ženy. V r.1959 zahájila svoju činnosť aj pôrodnica v Lipanoch, ktorá až do r.1974 poskytovala služby tehotným ženám. Pracovali tam gynekológovia MUDr. Hlubek a MUDr. Lednár.

História

60-te roky

V 60-tych rokoch zabezpečovala poliklinika zdravotnú starostlivosť 45 lekármi, 11 stomatológmi, boli tu 3 závodné ambulancie, interné, pľúcne, chirurgické a ženské oddelenie. Pôsobili dvaja pediatri, centrálne laboratórium, RTG a rehabilitácia. Neskôr sa pridali odborné ambulancie a to očné, krčné, kožné, neurologické a jeden školský lekár.

V r.1977 bola otvorená tiež nová budova Polikliniky v Lipanoch, kde sa premiestnili okrem iných aj detské obvody, od r.1990 boli znova umiestnené v hornej budove, po jej čiastočnej rekonštrukcii.

Rozširovaním činností polikliniky vznikla potreba zväčšiť kapacitu priestorov pre nové ambulancie. Z tohto dôvodu v roku 1978 bola dokončená 1. časť prístavby polikliniky, terajšia pravá časť prístavby. Okrem už spomínaných oddelení bol tu aj športový lekár. Poliklinika mala k dispozícií 10 sanitných vozidiel. Spolu tu pôsobilo 28 lekárov a 70 pracovníkov so stredným zdravotníckym vzdelaním. V roku 1979 pribudla psychiatrická a psychologická ambulancia. V roku 1990 došlo k ukončeniu 2. časti prístavby polikliniky. Na prízemí v dobudovaných priestoroch prístavby pribudli ambulancie všeobecných lekárov, na poschodí administratívna časť s kuchyňou. Celé toto obdobie činnosti a rozvoja Územnej polikliniky Sabinov od jej vzniku až do 30.6.1991 bolo pod správou Okresného ústavu národného zdravia Prešov a bola vedená ako rozpočtová organizácia. V roku 1991 bola ukončená aj rekonštrukcia kotolne a tepelného hospodárstva, ktorá zahŕňala výmenu kotlov a rozvodov tepla.

História

90-te roky

V roku 1991 došlo k závažným a principiálnym zmenám v riadení zdravotníctva, kedy rozpadom bývalého Okresného ústavu národného zdravia Prešov Poliklinika Sabinov vykonávala svoju činnosť ako samostatný právny subjekt. S účinnosťou od 1.7.1991 bola štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou s predmetom činnosti poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti. Po prechode kompetencií na obce a mestá prešla Poliklinika Sabinov pod zriaďovateľskú pôsobnosť Prešovského samosprávneho kraja. Ten zriaďovacou listinou zo dňa 11.4.2003 na dobu neurčitú a s účinnosťou od 1.1.2003 zriadil príspevkovú organizáciu s právnou subjektivitou a názvom Poliklinika Sabinov s predmetom činnosti poskytovanie ambulantnej, špecializovanej zdravotnej starostlivosti a dopravnej zdravotnej služby.

Súčasnosť

21. storočie

Prešovský samosprávny kraj previedol 1.7.2005 nehnuteľný a hnuteľný majetok na Mesto Sabinov na základe zmlúv o prevode nehnuteľného a hnuteľného majetku zo dňa 20.6.2005. Dňa 20.6.2005 bola uzavretá Zmluva o prevode zriaďovateľskej pôsobnosti č.1/2005 medzi PSK a Mestom Sabinov. Touto zmluvou Mesto Sabinov prevzalo zriaďovateľskú pôsobnosť k príspevkovej organizácii Poliklinika Sabinov. Následne Rozhodnutím č.2632/2005 zo dňa 30.6.2005 a s účinnosťou od 1.7.2005 Mesto Sabinov zrušilo príspevkovú organizáciu Poliklinika Sabinov s tým, že predmet činnosti - poskytovanie ambulantnej liečebno-preventívnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby v rozsahu zabezpečovanom zanikajúcou príspevkovou organizáciou preberá nezisková organizácia Poliklinika Sabinov, n.o.. Pohľadávky, záväzky, pracovnoprávne vzťahy príspevkovej organizácie prevzala nezisková organizácia, rovnako nehnuteľný a hnuteľný majetok prevzala nezisková organizácia formou nájmu na základe zmluvy.