Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Sabinov, n.o.

#Poliklinika Sabinov, n.o. 24.01.2018 (pred 4 rokmi )

Ministerstvo zdravotníctva slovenskej republiky už od roku 2015 v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s VÚC cez Integrovaný regionálny operačný program pripravuje výzvu na zriadenie Centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS), ktorá bude zverejnená v najbližších dňoch. Po konzultáciách na MZ SR a PSK, odborom zdravotníctva v okrese Sabinov sú naplánované minimálne 2 takéto centrá. Poliklinika Sabinov, n.o. pripravuje technický projekt a postupnosť krokov pre vznik takého CIZS Sabinov, n.o. ktoré by malo vyrásť vedľa polikliniky(z priestorov garáží) a plánuje zapojiť sa do výzvy v spolupráci s Mestom Sabinov.

Cieľom CIZS Sabinov je :

1. fyzicky sústrediť ambulancie primárnej zdravotnej starostlivosti do jedného moderného centra pri poliklinike s priamym prepojením na jestvujúce špecializované ambulancie a ambulancie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v poliklinike (RTG, laboratória, fyziatria) a zatraktívniť primárnu zdravotnú starostlivosť

2. virtuálne, resp. elektronicky prepojiť tieto ambulancie do jedného centra za účelom zjednodušenia, zefektívnenia ZS s ostatnými primárnymi ambulanciami v meste Sabinov. Úlohou centra bude aj zjednocovanie údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre zefektívnenie liečby, koordinácia, kontrola poskytovania ZS a sociálnej starostlivosti

- V zmysle výzvy bude kontrolu novovzniknutej verejnej neziskovej organizácie zabezpečovať Mesto Sabinov, prípadne mesto a VUC alebo mesto a poskytovatelia. Mesto Sabinov bude mať zmluvu o dlhodobom prenájme infraštruktúry s CIZS Sabinov. CIZS Sabinov uzatvorí s poskytovateľmi v CIZS podnájomné zmluvy na nebytové priestory a majetok.

- Plánovaná organizačná štruktúra CIZS Sabinov – recepcia, odberné miesto na krv a moč, 2 ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých, 1 ambulancie všeobecného lekárstva pre deti a dorast,1ambulancia gynekologická ,1 ambulancia cievna, 1 ambulancia stomatologická, prípadne ďalšia a súčasťou CIZS môže byť aj poskytovanie sociálneho poradenstva a ďalšie služby

- Vytvorením CIZS Sabinov vznikne pre Polikliniku Sabinov, n.o. priestor pre obsadenie ďalších chýbajúcich a potrebných ambulancií v okrese Sabinov, prípadne rozšírenie poliklinických ambulancií napr. rehabilitácie ( cievna, gynekologická, stomatologická prípadne iné), ktoré budú organizačne, ekonomicky a účtovne patriť pod novú neziskovú organizáciu tzv. CIZS Sabinov, n.o., avšak fyzicky a reálne budú súčasťou služieb polikliniky a budú napojené na ďalšie služby polikliniky. Budova CIZS by mala byť fyzicky prepojená s poliklinikou cez tzv. vonkajšiu nadzemnú chodbu, ktorá povedie od poschodia terajšej kardiológie na poschodie CIZS tak, aby napr. imobilný pacient plynule prešiel z priestorov polikliniky do priestorov CIZS.

- Financovanie ambulancií CIZS bude zabezpečené cez poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, od zdravotných poisťovní. Financovanie prípadného sociálneho poradenstva spolu s odberným miestom môže byť zabezpečené zo štátneho rozpočtu, MPSVa R, alebo rozpočtu poskytovateľa, prípadne z rozpočtu novovzniknutej neziskovej organizácie

- Poskytovatelia zdravotných a sociálnych služieb budú mať zabezpečené zmluvy s CIZS, Sabinov, n.o. a to zmluvy o spolupráci, resp. podnájme priestorov a zdravotníckej techniky. Predpokladáme, že pomoc pri zabezpečení prevádzky Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti poskytne aj poliklinika, na ktorej služby bude centrum napojené a to napr. vo forme služieb upratovania, servisu, údržby, IT, účtovníctva a iných.

- Predpokladaná výška investície na vybudovanie CIZS je 1 300 tis.€ z fondov EÚ, z toho spolufinancovanie mestom minimálne v objeme cca 65 tis.€.

- Celý tento plánovaný projekt, prípadne informácie môžu byť korigované v závislosti od zverejnenia výzvy, pokynov z MZ SR, prípadne mesta a VÚC.

Spracovali: Ing .Miroslav Čekan, Bc.Rastislav Birčák