#

Plošné testovanie v obciach okresu Sabinov – poskytovateľ Poliklinika Sabinov, n.o. (január -máj 2021)

#Poliklinika Sabinov, n.o. 11.06.2021 (pred 2 mesiacmi )

Poliklinika Sabinov, n.o. v roku 2021 po vyhlásení Vlády SR o zabezpečení plošného testovania obyvateľstva v súvislosti s pandémiou COVID-19 prevzala v okrese Sabinov úlohu koordinátora a poskytovateľa tejto činnosti v spolupráci s Okresným úradom v Sabinove, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prešov, Mestom Sabinov, Mestom Lipany a obcami okresu Sabinov. Po dohode všetkých zainteresovaných v priebehu mesiaca január 2021 na Okresnom úrade v Sabinove začala poliklinika s prípravou stratégie, so zabezpečovaním personálneho obsadenia a dokumentov potrebných k zvládnutiu celého procesu plošného testovania obyvateľstva antigénovými testami v obciach okresu Sabinov v súlade s uznesením Vlády SR. V januári 2021 došlo k uzatvoreniu prvých zmlúv o spolupráci na výkon antigénového testovania medzi poliklinikou a obcami, kde boli dohodnuté podmienky testovania a veci s tým súvisiace. Plošné testovanie v obciach prebiehalo hromadne vo vopred RUVZ schválených priestoroch obcí. Starostovia okrem organizácie a logistiky zabezpečovali antigénové testy cez Okresný úrad v Sabinove, vrátane nahlasovania počtov na príslušný okresný úrad. Poliklinika poskytovala zdravotníka, zber nebezpečného odpadu, nahlásenie výsledkov antigénového testovania do systému NCZI. Spolupráca a komunikácia so starostami, vrátane pracovníkov, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní testovania, prebiehala denne do neskorých večerných hodín, a to nielen počas pracovných dní, ale aj cez víkendy, keďže samotné testovanie prebiehalo väčšinou cez víkendový čas. Náročnosť opísaného umocňuje aj skutočnosť, že výsledky testovania museli byť v systéme NCZI poliklinikou nahlasované na konci každého dňa výkonu testovania do 21.00 hod.. Celkovo za obdobie od januára 2021 do mája 2021 uzatvorila poliklinika 156 zmlúv o spolupráci s obcami na zabezpečenie plošného testovania a 376 dohôd o vykonaní práce so zdravotníkmi, ktorí vykonávali túto činnosť v obciach. Za uvedené obdobie bolo v obciach okresu Sabinov cez poskytovateľa Polikliniku Sabinov, n.o. pretestovaných antigénovými testami cca 83 tis. obyvateľov. Podotýkame, že išlo o väčšinu obcí okresu Sabinov až na výnimky (obce, ktoré netestovali alebo mali iného poskytovateľa). Poliklinika spolupracovala s obcami od Ostrovian, Sabinova, Pečovskej Novej Vsi, Lipian až po Nižný Slavkov a Bajerovce. Časť obcí testovala pravidelne každý týždeň, iné raz za 2 týždne, resp. raz do mesiaca a pod. V týchto počtoch nie sú zahrnuté osoby, ktoré boli otestované v rozhodnom období (pozn. január-máj 2021) v 7 MOM v Sabinove, 2 MOM v Lipanoch a osoby alebo obce okresu Sabinov, u ktorých plošné testovanie zabezpečoval iný poskytovateľ (napr. Ľubovianska nemocnica, n.o. a pod.). Krivka pozitívnych na plošnom testovaní stúpala od januára 2021 do februára 2021, pričom v marci 2021 nastal pokles pozitívnych a v máji 2021 sme v obciach evidovali už len niekoľko prípadov pozitívnych, ktorých zachytilo antigénové testovanie. Predmetný údaj nie je konečný, resp. nie je úplne presný, keďže nie všetci obyvatelia okresu Sabinov sa plošného antigénového testovania organizovaného v obciach zúčastnili. Pandemická situácia v súčasnosti sa zlepšuje, nielen v rámci SR, ale aj v našom okrese, a až na výnimky sa postupne upúšťa od plošného, resp. skupinového testovania. Záverom je teda možné konštatovať, že organizovanie a zabezpečenie plošného testovania v obciach okresu Sabinov prebehlo úspešne, čo poliklinike potvrdzujú obyvatelia a starostovia obcí. Základ úspechu spočíval v dôvere medzi obcami a poliklinikou, vo vzájomnej a intenzívnej spolupráci, vo flexibilite postupov, v ústretovosti byť permanentne na príjme v režime 24/7, a to počas celých piatich mesiacov pandémie, ktorej takúto dĺžku na začiatku roka 2021 nikto nepredpokladal. Všetkým zainteresovaným patrí veľké poďakovanie a spoločne vyslovujeme prianie, aby sa podobná pandemická situácia už nezopakovala.

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 248,71KB ]